Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De Jonge Sprekers voor het inhuren van één of meerdere Sprekers.

2. De Jonge Sprekers bemiddelt tussen Opdrachtgever en Spreker voor één of meer optredens of werkzaamheden die door de Spreker uitgevoerd worden, zonder daarbij verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de kwaliteit van (of inhoud van) de bijdrage van de Spreker.

Prijzen en betaling

3. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders is vermeld.

4. De Opdrachtgever dient de totale overeengekomen vergoeding uiterlijk 10 dagen voor de eerste uitvoeringsdatum te voldoen. Betaling dient uitsluitend aan De Jonge Sprekers te gaan. De Spreker is niet bevoegd namens De Jonge Sprekers de betaling te ontvangen.

5. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is De Jonge Sprekers bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van De Jonge Sprekers tot vergoeding van de schade.

Verhindering van de Spreker:

6. Indien de Spreker is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of andere onvoorziene omstandigheden, dan zal De Jonge Sprekers:

– in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum;

– indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever wordt voor een vervangende Spreker gezorgd, waarbij vooraf een eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever wordt besproken;

– indien De Jonge Sprekers en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, zal de overeenkomst worden beëindigd onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten.

7. Als de Spreker te laat op het evenement arriveert en alsnog spreekt, is de volledige betaling van het tarief van kracht.

8. De Jonge Sprekers is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever mogelijk ondervindt als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Spreker.

9. De Jonge Sprekers is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever:

– tekortschiet in zijn verplichtingen.

– zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard

Overige bepalingen

10. De Jonge Sprekers kan alle opdrachten met de naam van de Opdrachtgever en de naam van de Spreker vermelden op de eigen website en haar social media kanalen, tenzij de Opdrachtgever expliciet aangeeft dit niet te willen.

11. Opnames (geluid en/of film) van de Spreker mogen alleen worden gemaakt in overleg met De Jonge Sprekers.

Verbod tot het doen van zaken met de Spreker

12. Het is de Opdrachtgever gedurende een periode van twee jaar na de datum van de overeenkomst niet toegestaan om op enigerlei wijze rechtstreeks zaken te doen met de Spreker, dan wel daarbij betrokken te zijn, anders dan met tussenkomt van De Jonge Sprekers.

Aansprakelijkheid

13. De Jonge Sprekers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van De Jonge Sprekers. De Opdrachtgever vrijwaart De Jonge Sprekers tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

14. Iedere aansprakelijkheid van De Jonge Sprekers is beperkt tot het overeengekomen bedrag.